Приватност

Ова е политика на opskar.com за почитување на вашата приватност во врска со какви било информации што можеме да ги собереме додека работиме на нашите веб-страници.

Веб-сајт посетители

Како и повеќето оператори на веб-страници, OPS собира информации што не ги идентификуваат личните податоци, од типот што веб-прелистувачите и серверите обично ги ставаат на располагање, како што се типот на прелистувачот, претпочитањето јазик, страницата за упатување и датумот и времето на секое барање на посетителот. собирање информации што не се идентификуваат лично, е подобро да се разбере како посетителите на ОПС ја користат нејзината веб-страница. Од време на време, OPS може да издава информации што не се идентификуваат како личност во збир, на пример, со објавување извештај за трендовите на употреба на својата веб-страница.

OPS, исто така, собира лични информации за идентификација како што се адреси на интернет протокол (IP) за логирани корисници и за корисниците кои оставаат коментари на блогови / сајтови на opskar.com. OPS само открива најавени кориснички и коментаторски IP адреси под истите околности што ги користи и открива лични податоци за идентификација како што е опишано подолу, освен дека коментаторот IP адресите и адресите на е-пошта се видливи и обелоденети на администраторите на блогот / страницата каде што коментарот беше оставена.

Собирање на лично-Идентификација на информациите

Одредени посетители на веб-страниците на ОПС избираат да комуницираат со ОПС на начини што бараат ОПС да собере информации за идентификација на лицата. Количината и видот на информациите што ги собира OPS зависи од природата на интеракцијата. На пример, ги замолуваме посетителите кои се најавуваат на ospkar.com да дадат корисничко име и адреса за е-пошта. Од оние кои се занимаваат со трансакции со OPS се бара да обезбедат дополнителни информации, вклучително и доколку се потребни лични и финансиски информации потребни за обработка на тие трансакции. Во секој случај, OPS собира такви информации само колку што е потребно или соодветно за да се исполни целта на интеракцијата на посетителот со OPS. OPS не открива информации за лична идентификација, освен како што е опишано подолу. А, посетителите секогаш можат да одбијат да обезбедат информации за идентификација на лицата, со предупредување дека тоа може да ги спречи да се занимаваат со одредени активности поврзани со веб-страници.

Глобална статистика

OPS може да собира статистички податоци за однесувањето на посетителите на своите веб-страници. OPS може јавно да ги прикаже овие информации или да ги достави на други. Сепак, ОПС не открива лични информации кои се разликуваат од оние како што е опишано подолу.

Заштита на одредени Лично-Идентификација на информациите

OPS открива потенцијално лично идентификување и лична идентификација на информациите само на нејзините вработени, изведувачи и придружни организации кои (i) треба да ги знаат тие информации за да ги процесираат во име на OPS или да обезбедат услуги достапни на веб-страниците на OPS, и ( ii) кои се согласиле да не ги откриваат на други лица. Некои од тие вработени, изведувачи и придружни организации може да се наоѓаат надвор од вашата матична земја; со користење на веб-страниците на ОПС, вие давате согласност за пренесување на такви информации до нив. OPS нема да изнајмува или продава на никого потенцијално лична идентификација и лична идентификација. Освен на своите вработени, изведувачи и придружни организации, како што е опишано погоре, ОПС открива потенцијално лични идентификациски и лични идентификувачки информации само како одговор на покана, судски налог или друго државно барање или кога ОПС верува во добра волја дека откривањето е разумно неопходно за да се заштитат имотот или правата на ОПС, трети страни или јавноста воопшто. Ако сте регистриран корисник на веб-страница на ОПС и ја доставивте вашата адреса за е-пошта, ОПС може повремено да ви испраќа е-пошта за да ви каже за нови функции, да ги побара вашите повратни информации или само да ве информира за тоа што се случува со ОПС и нашите производи. Ако ни испратите барање (на пример преку е-пошта или преку некој од нашите механизми за повратни информации), го задржуваме правото да го објавиме со цел да ни помогнеме да го разјасниме или да одговориме на вашето барање или да ни помогнеме да поддржуваме други корисници. ОПС ги презема сите мерки разумно потребни за да се заштити од неовластен пристап, употреба, промена или уништување на потенцијално информации за идентификација и лична идентификација.

Колачињата

Колаче е низа информации што веб-страницата ги зачувува на компјутерот на посетителот и што прелистувачот на посетителот ги обезбедува на веб-страницата секој пат кога посетителот ќе се врати. OPS користи колачиња за да и помогне на вашата компанија да ги идентификува и следи посетителите, нивната употреба на веб-страницата на OPS и преференциите за пристап до веб-страниците. Посетителите на OPS кои не сакаат да имаат сместени колачиња на нивните компјутери, треба да ги постават своите прелистувачи да одбиваат колачиња пред да ги користат веб-страниците на OPS, со недостаток што одредени карактеристики на веб-страниците на OPS може да не функционираат правилно без помош на колачиња.

Бизнис Трансфери

Доколку биле стекнати OPS, или значително сите негови средства, или во случај да ОПС излегува од работа или стечај, корисничките информации ќе бидат едно од средствата кои се пренесуваат или купуваат од трето лице. Вие признавате дека таквите трансфери може да се појават и дека секој стекнувач на OPS може да продолжи да ги користи вашите лични податоци како што е наведено во оваа политика.

Огласи

Рекламите што се појавуваат на некоја од нашите веб-страници може да бидат доставени до корисниците од страна на партнери за рекламирање, кои можат да поставуваат колачиња. Овие колачиња овозможуваат рекламниот сервер да го препознава вашиот компјутер секој пат кога ќе ви испрати онлајн реклама за да собира информации за вас или за другите кои го користат вашиот компјутер. Оваа информација им овозможува на рекламните мрежи, меѓу другото, да испорачуваат насочени реклами за кои сметаат дека ќе бидат од најголем интерес за вас. Оваа Политика за приватност опфаќа употреба на колачиња од OPS и не ја покрива употребата на колачиња од страна на било кој рекламен.

Политика за приватност Промени

Иако повеќето промени веројатно се мали, OPS може да ја менува својата Политика за приватност од време на време, и според дискреционо право на операторите. OPS ги охрабрува посетителите често да ја проверуваат оваа страница за какви било промени во нејзината Политика за приватност. Ако имате сметка на opskar.com, може да добиете и предупредување за да ве известат за овие промени. Вашата континуирана употреба на оваа страница по каква било промена во оваа Политика за приватност ќе претставува прифаќање на таквата промена.